Home » Symboly

Symboly

Erb obce Nevoľné

erbObec Nevoľné sa v archívnych dokumentoch spomína od r.1571, najskôr pod pomenovaním NEWOLKA. Patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu, čo sa odrazilo aj na jej historickej pečati, v ktorej je – podobne ako v množstve ďalších obcí, patriacich do komplexu arcibiskupstva – zobrazený jeho patrón, sv. Vojtech /sv. Adalbert/. Od r.1776 patrila obec Banskobystrickému arcibiskupstvu. Vzhľadom na spomenutú skutočnosť, že sv. Vojtech sa vyskytuje v mnohých pečatiach a teda jeho vyobrazenie nie je schopné plniť identifikačnú funkciu, ako i vzhľadom na fakt, že vyobrazenie svätcov v erboch nie je z heraldického hľadiska najsprávnejšie. Oveľa vhodnejšie je symbolizovanie svätca v erbe jeho atribútmi. Atribútom sv. Vojtecha sú – popri berle a knihe – predovšetkým šípy, či kopije, ktorými zahynul pri misijnej ceste k pohanský Prusom. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie heraldické znamenia strieborné a zlaté, štít zelený, pripomínajúci prírodné prostredie, v ktorom obec leží.

Erb obce Nevoľné má teda túto podobu:

V zelenom štíte je zlatá berla skrížená dvoma zlatými striebrohrotými a striebroperými šípmi, to všetko prekryté veľkou striebornou otvorenou knihou so zlatou väzbou a oriezkou. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Nevoľné v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka

vlajkaVlajka obce Nevoľné pozostáva zo siedmych pozdľžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, zelenej, žltej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať

  pecatPečať obce Nevoľné je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC NEVOĽNÉ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce Nevoľné má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom /ak ide o koruhvu/.
Krátka zástava obce Nevoľné je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Nevoľné predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

znakovaZnaková zástava obce Nevoľné má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti proporčne rovná výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté po celej ploche textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Nevoľné predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

standardaŠtandarda starostu obce Nevoľné má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.