Home » PHSR obce

PHSR obce

Podľa Zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie.

Program ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Nevoľné na roky 2007 – 2013